Algemene voorwaarden

Retourzendingen

Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen zeven werkdagen na de feitelijke aflevering dag zonder opgaaf van redenen te retourneren, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient de afnemer de zaken onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking terug te sturen op de manier zoals beschreven op de website. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door de afnemer is betaald. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval voor er dertig dagen verstreken zijn na de retourzending. Het in dit lid bepaalde, geldt alleen bij overeenkomsten met consumenten.
De verzendkosten van een retourzendingen zijn voor kosten van de afnemer.
Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de afnemer.
TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.
Slaat TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

Overmacht

Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens kan worden verlangd.
Onder overmacht van TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens of eventuele toeleveranciers, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens of afnemer, waardoor TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens haar verplichtingen jegens afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens geen schadevergoeding verschuldigd.
TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.
TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
Orders
U ontvangt een bevestigingsemail van uw bestelling met uw bestelnummer. In deze bevestiging staat vermeld welke artikelen u heeft besteld en wat de kosten zijn, inclusief de verzend- en administratiekosten. Deze bevestiging betekent dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.

TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle door haar aan afnemer bestelde en/of afgenomen zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel financieel is voldaan. Voorts geldt het voorbehouden eigendomsrecht voor de vorderingen die TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens op haar afnemer mocht verkrijgen, wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van haar overige verplichtingen jegens TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in het eigendom van afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens uit welke hoofde dan ook nog tegen haar afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).

Er vindt geen verzending plaats op Zondagen en op Feestdagen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.
De verzendkosten worden op basis van het bestelde bedrag vast gesteld, wanneer een order boven de €60,- zal de verzending gratis zijn, daaronder zijn de verzendkosten €9,00. Voor Belgie zijn de verzendkosten €2,35 voor bestellingen groter dan €60,- daar onder zijn de verzendkosten €11,50.

Verzending

TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de afnemer. Nadat de artikelen door afnemer in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de afnemer over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 3 dagen doch niet later dan 7 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist TB-onderdelen en/of T Brinkman aanhangwagens of het artikel gerepareerd of al dan niet vervangen wordt.